Gaskov Alexander M.

glavnyy nauchnyy sotrudnik Himicheskogo fakulteta MGU im. M.V. Lomonosova, doktor himicheskih nauk.

Lomonosov Moscow State University