Shumkin Georgiy Nikolaevich

doktorant, kand. fiz.-mat. nauk, fakultet vychislitelnoy matematiki i kibernetiki

Moscow State University named after M. V. Lomonosov