Popov Alexander M.

doktor fiziko-matematicheskih nauk, professor; fakultet vychislitelnoy matematiki i kibernetiki

Lomonosov Moscow State University