Voronina Natalia Pavlovna

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Universitet imeni O.E. Kutafina (MGYuA). Filial: Severo-Zapadnyy institut. Podrazdelenie: kafedra administrativnogo i finansovogo prava

Moscow State Law University named after O.E. Kutafin (MSLA). Branch: North-Western Institute