Zalesny Jacek

adyunkt Centra politicheskih sistem. Mesto ucheby: Varshavskiy universitet, Institut politicheskih nauk (Varshava, Polsha)