Chekanov A.E.

aspirant, Moskovskiy gumanitarnyy universitet, Moskva