Zalyalova Daliya F.

Ph.D. candidate at Kazan (Volga region) federal university