Polnikova Maria L.

aspirant, Nacionalnyy issledovatelskiy universitet «Vysshaya shkola ekonomiki»