Zhdanova Galina Vladimirovna

kandidat filosofskih nauk, docent, docent kafedry filosofii estestvennyh fakultetov filosofskogo fakulteta

Moscow State University named after M.V.Lomonosov