Glukhovtsev Vsevolod E.

kandidat ekonomicheskih nauk.