Rodionova Olga M.

d-r yurid. nauk, docent, zav. kafedroy grazhdanskogo prava i processa

N.P. Ogarev Mordovia National Research State University