Vladimirov Sergey A.

doktor ekonomicheskih nauk, professor kafedry ekonomiki i finansov

St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation