Butchenko Victor Nikolaevich

kand. ekon. nauk. Dolzhnost: prorektor po bezopasnosti i voennomu obucheniyu.

Volgas State University of Water Transport