Mukhtorov Dilmurod N.

Fergana Polytechnic Institute , Fergana, Republic of Uzbekistan