Andrianova Julia V.

kandidat ekonomicheskih nauk, docent Departament korporativnyh finansov i korporativnogo upravleniya

Financial University under the Government of the Russian Federation