Kolesnikova Natalya Sergeevna

aspirant. Podrazdelenie: yuridicheskiy fakultet.

Moscow state university named after M.V.Lomonosov