Agafonov Vyacheslav Borisovich

d-r yurid. nauk, professor kafedry ekologicheskogo i prirodoresursnogo prava

Moscow state law University (MSAL)