Aliyev Aydin J.

doktor filosofii po pravu, docent; starshiy nauchnyy sotrudnik

Institute Rights and Human Rights of the NAS of Azerbaijan