Bakhaev Lom-Ali Sh.

nachalnik uchilischa

Grozny Suovorov Military School of the Ministry of Internal Affairs of Russia