Dotsenko E. Y.

kandidat ekonomicheskih nauk, kafedra «Socialno-ekonomicheskie discipliny»

Institute of technology (branch) of Don State Technical University