Budayeva Darima Ts.

kandidat politicheskih nauk, docent kafedry menedzhmenta

Banzarov Buryat State University