Lisenker Nikita L.

aspirant, kafedra Upravleniya organizaciey, Ekonomicheskiy fakultet

Lomonosov Moscow State University