Yakovenko Galina A.

kafedra grazhdanskogo prava

Rostov state University of Economics (RINH)