Khoperskov Dmitriy V.

aspirant, kafedra ugolovnogo prava i kriminologii

Omsk Law Academy