Zenin VItaly Nikolaevich

inzhener otdeleniya tokamakov Kurchatovskogo kompleksa termoyadernoy ener- getiki i plazmennyh tehnologiy NIC «Kurchatovskiy institut», aspirant MFTI

National Research Centre «Kurchatov Institute»; MIPT