Maly Denis Aleksandrovich

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent.

Mordovia State University named after N.P.Ogarev