Pshenichnikov Yury V.

aspirant

Moscow University for Industry and Finance «Synergy»