Veiko Alexey V.

PhD in Economy, leading Researcher

FSUE TSNIImash