Dzhantoukhanov Visadi Zaynalovich

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent.

Russian State University of Justice. Branch: North-Caucasian Institute