Pozhidaeva Vladislava Vadimovna

aspirant. Dolzhnost: yurist.

Peoples’ Friendship University of Russia; Pride M, LLC