FORMATION OF CONSTITUTIONAL JUSTICE INSTITUTE IN THE STATES OF FORMER SFRY
( Pp. 21-29)

More about authors
Polovchenko Konstantin A. Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Associate Professor of Department of Constitutional Law
MGIMO University
Moscow, Russian Federation
Abstract:
The Institute of Constitutional Justice in the states of former SFRY is one of the oldest in Europe. It is almost 55 years old. This count is conducted since 1963, when the Constitution of the SFRY of 1963 was adopted, which established judicial constitutional control. Moreover, taking into account the federal nature of the state, the Yugoslav Constitution of 1963 envisaged the formation of both a Federal Constitutional Court and constitutional courts of six republics (subjects of the Yugoslav Federation). The order of organization and activities of the bodies of judicial constitutional control in the SFRY was marked by significant features, which are the subject of this article.
How to Cite:
Polovchenko K.A., (2017), FORMATION OF CONSTITUTIONAL JUSTICE INSTITUTE IN THE STATES OF FORMER SFRY. Gaps in Russian Legislation, 5 => 21-29.
Reference list:
Brewer-Car as A. R. Judicial review in comparative law. Cambridge - New York - Port Chester - Melbourne - Sydney. 1989.
ok V. Vrste i dejstvo odluka ustavnih sudova. Beograd. 1972.
or evi J. Politi ki sistem, Beograd. 1985.
or evi . Ustavno pravo. Beograd. 1976.
Fira A. Nadlezhnost utavnikh sudova u ugoslavi i, Prva konferentsi a evropskikh ustavnikh sudova i slichnikh institutsi a ko e se bave zashtitom ustavnosti i zakonitosti. Dubrovnik 1972. Izda e Ustavnog suda utoslavi e. Beograd. 1973.
Ko uti B. Mesto Ustavnog suda u sistemu podele vlasti, Ustavni sud Srbije - u susret novom ustavu (zbornik radova), Beograd, 2004.
Markovi R. Pokretanje ustavnog spora o ustavnosti normativnih akata. Beograd. 1973.
Markovi R. Ustavni sud u Ustavu Republike Srbije od 2006. Godine. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 2/2007.
Markovi R. Ustavno pravo. Beograd. 1982.
Markovi R. Ustavno pravo. Beograd. 2015.
Pajvanchi M. Ustavno pravo. 2014.
Pa vanchi . O sudsko vlasti u ustavnom sistemu Srbie u kontekstu me unarodnikh standarda. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 3/2011.
Polovchenko K.A. Tolkovanie konstitutsii (i zakonov) konstitutsionnymi sudami Rossii i Ukrainy: teoreticheskie i prakticheskie problemy (sravnitel no-pravovoy analiz) // Gosudarstvo i pravo. 2002. № 10.
Polovchenko K.A. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskikh nauk / Moskovskiy gosudarstvennyy institut Mezhdunarodnykh otnosheniy. Moskva. 2003.
Polovchenko K.A. Institut konstitutsionnoy zhaloby kak sostavlyayushchaya mekhanizma zashchity prav i svobod cheloveka: opyt Rossii. Moskva. 2002.
Polovchenko K.A. Rasshiryayushchayasya kompetentsiya Konstitutsionnogo suda: opyt Serbii // Probely v rossiyskom zakonodatel stve. 2017. №4.
Polovchenko K.A. Genezis serbskogo konstitutsionalizma: istoki // Pravo i upravlenie. XXI vek. №4. 2015.
Polovchenko K.A. Konstitutsionnyy sud kak garant tselostnosti gosudarstva: na primere Serbii. Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki. №2. 2017.
Polovchenko K.A. Izbiratel naya sistema Serbii // Sovremennye izbiratel nye sistemy. CHursina T.I., Orlov A.G., Rakitskaya I.A., Polovchenko K.A. Nauchnaya redaktsiya A.V. Ivanchenko, V.I. Lafitskiy. Moskva. 2009.
Polovchenko K.A. Konstitutsionnyy kontrol v Respublike KHorvatiya. / Konstitutsionnyy kontrol v zarubezhnykh stranakh: kollektivnaya monografiya / YU.I. Leybo i dr. ; pod red. E.YA. Pavlova, E.A. Kremyanskoy; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2015.
Polovchenko K.A. Konstitutsionnyy kontrol v Bosnii i Gertsegovine / Konstitutsionnyy kontrol v zarubezhnykh stranakh: kollektivnaya monografiya / YU.I. Leybo i dr. ; pod red. E.YA. Pavlova, E.A. Kremyanskoy; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2015.
Polovchenko K.A. Osobennosti formirovaniya i otvetstvennost Pravitel stva Respubliki Serbiya // Probely v rossiyskom zakonodatel stve. 2016. № 5.
Polovchenko K.A. Konstitutsionnye osnovy sudebnoy vlasti v Respublike Serbiya // Sotsial no-politicheskie nauki. №2. 2017.
Slavni L. Federalizam i ustavnosudska funkcija. Beograd. 2000.
Smerdel B. Kuda ide ustavni sud Jugoslavije. Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu. Vg. 2. 1986.
Smerdel B. Ustavno Ure enje europske Hrvatske. Narodne novine. Zagreb. 2013.
Ustavni sud Srbije - etrdeset godina postojanja. Beograd. 2003.
Stankovi M. Ustavni sud kao aktivni normotvorac - O interpretativnim odlukama ustavnih sudova. Pravni ivot. Tom IV. 12/2011.
Stankovi M. Ustavni sud Srbije - prvih pet decenija. urnal za kriminalistiku i pravo. Kriminalisti ko-policijska akademija. Beograd. 2013.
Stefanoi J. Ustavno pravo FRN Jugoslavije i komparativno. Knjiga I. Zagreb. 1956.
Stojanovi D. Ustavno pravo. Nish. 2009.
Tumanov V.A. Polovchenko K.A. Konstitutsionnye osnovy sudebnoy vlasti. / Konstitutsionnoe pravo zarubezhnykh stran: uchebnik / pod obshch. red M.V. Baglaya, YU.I. Leybo, L.M. Entina. - 4-e izd., pereab. i dop. - M.: Norma: INFRA-M. 2016.
http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Cetiri-teske-odluke-Ustavnog-suda-u-tridana.sr.html, 3. 8. 2012.
Vu i O., Petrov V., Simovi D. Ustavni sudovi biv ih jugoslovenskih republika - teorija, norma, praksa. Beograd. 2010.
Vuchi O. O zashtiti prava. Beograd. 2010.
Vu i O. Pet godina posle - primena ustava, po tovanje ustava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Ni u i Pravnog fakulteta u Kragujevcu.Tematski broj: Ustav Republike Srbije - pet godina posle (2006-2011). Ni , 2011.
Keywords:
constitutional control in Yugoslavia, Constitutional justice, The Constitution of SFRY, 1963, The history of Serbian constitutionalism, Control of constitutionality and legality, A constitutional complaint, The interpretation of the Constitution.


Related Articles

1. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 15-20 Issue №10472
PARTICULARITIES OF ORGANIZATION OF STATE POWER IN THE SERBIAN PRINCIPALITY UNDER THE CONSTITUTION OF 1869
The Serbian Principality The history of Serbian constitutionalism The Serbian Constitution of 1838 The Ottoman Empire The struggle of the Serbian people for independence
Show more
7. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 68-72 Issue №10621
THE STATUS OF ROYALTY UNDER THE SERBIAN CONSTITUTION OF 1888
The Kingdom Of Serbia The history of Serbian constitutionalism The Serbian Constitution of 1888 King The national Assembly
Show more
20. THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW, HISTORY OF LEGAL TEACHINGS Pages: 182-188 Issue №11394
THE RIGHTS OF SERBIAN CITIZENS IN THE CONSTITUTION OF 1901
The Kingdom Of Serbia The history of Serbian constitutionalism The Constitution of Serbia of 1901 King The national Assembly
Show more
13. Philosophy of history and modern historical researches Pages: 165-169 Issue №10553
THE HUMANITARIAN ASPECTS OF THE SERBIAN CONSTITUTION OF 1869
The Serbian Principality the history of Serbian constitutionalism The Serbian Constitution of 1869 The Ottoman Empire the struggle of the Serbian people for independence
Show more
8. THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW, HISTORY OF LEGAL TEACHINGS Pages: 141-146 Issue №11287
PECULIARITIES OF THE STATUS OF THE PEOPLE'S REPRESENTATION IN SERBIA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
The Kingdom Of Serbia The history of Serbian constitutionalism The Constitution of Serbia of 1901 The national Assembly Bicameral Parliament
Show more
10. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 116-119 Issue №10553
DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF CONSTITUTIONAL JUSTICE IN THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE 70TH - 80TH YEARS OF THE XX CENTURY
The Constitution of the SRS of 1963 constitutional control in Yugoslavia constitutional justice the history of Serbian constitutionalism control of constitutionality and legality
Show more
10. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 113-117 Issue №11007
THE ELECTORAL SYSTEM OF SERBIA AT THE TURN OF XIX-XX CENTURIES
the Kingdom of Serbia The history of Serbian constitutionalism The Serbian Constitution of 1888 The national Assembly Parliamentarism
Show more
3. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 111-114 Issue №10864
PECULIARITIES OF THE LEGAL STATUS OF THE INDIVIDUAL UNDER THE CONSTITUTION OF SERBIA 1888
The Kingdom Of Serbia The history of Serbian constitutionalism The Serbian Constitution of 1888 King The national Assembly
Show more
3. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 70-73 Issue №11188
PARTICULARITIES OF ORGANIZATION OF JUDICIAL POWER IN SERBIA IN THE LATE NINETEENTH CENTURY
The Kingdom Of Serbia The history of Serbian constitutionalism The Serbian Constitution of 1888 Judiciary King
Show more
8. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 73-79 Issue №10621
TRANSFORMATION OF THE INSTITUTE OF CONSTITUTIONAL JUSTICE IN SERBIA IN THE 90TH OF THE 20TH CENTURY
The Constitution of the RS 1990 constitutional control in Serbia constitutional justice the history of Serbian constitutionalism control of constitutionality and legality
Show more