Problems and Principles of the Spanish System of Justice
(33-36)

More about authors
Shashkova Anna V. Doctor of Science (Politics), Associate Professor, PhD in Law, Associate Professor of the Department of Constitutional Law MGIMO-University, Moscow Region Bar Lawyer, Honorary Consul for St. Vincent and the Grenadines
For read the full article, please, register or log in
Annotation:
The present article analyses the problem of mechanism of justice in Spain. The author reviews the principle of separation of powers while formation of courts in Spain and passing judgment. The article rises a problem of the organization and functioning of different types of courts in Spain: the justice of the piece, the courts of the first instance, the provincial courts, the high courts of justice, the national courts, the Supreme court. The core part of the research is dedicated to the analysis of the system of courts of the first instance the variety of which is very representative: commercial courts, courts considering women rights’ violations, administrative suits, suits on social issues, suits concerning minors, suits concerning execution of punishment. The author comes to the conclusion on necessity of creation of new working places for judges in the most occupied regions.
How to Cite:
Shashkova A.V., (2018), PROBLEMS AND PRINCIPLES OF THE SPANISH SYSTEM OF JUSTICE. Sociopolitical sciences, 1: 33-36.
Reference list:
Kremyanskaya E. A. Russian Constitutional Law / Elena A. Kremyanskaya, Tamara O. Kuznetsova, Inna A. Rakitskaya. - Cambridge Scholars Publishing, 2014. - 230 p.
Martinez M. A. A. El Recurso previo de in constitucionalidad segun la ley organica 12/2015: Un regreso esperado, una reforma insuficiente. Revista de Derecho Politico (97) p. 89 - 140.
Regionini G. Governmentalities without political capacity. Policy Sciences. 2017. 50 (2). P. 163 - 178.
Shashkova A. V., Rakittskaya I. A., Pavlov E. Ya. Emergence and Activity of Legal Entities in Russia in the Pre-Revolutionary Period (comparative analysis), in Bylye Gody, 2017, Vol. 46, Is. 4, pp. 1333-1344.
Shashkova A. V. Russian Business Law. M. Lincor. 2007. C. 483.
Shashkova A. V. Study Manual on Bases of Russian Law // Cambridge Scholars Publishing. - 2015. - p.374.
Vodyanitskaya E. A. Konstitutsionnye osnovy sudebnoy vlasti v Avstrii / Konstitutsionno-pravovye osnovy sudebnoy vlasti v zarubezhnykh stranakh // glava v monografii // I. A. Rakitskaya, M. A. Isaev, YU. I. Leybo i dr.; otv. red. K. V. Karpenko. - M.: MGIMO-Universitet, 2017. - S. 292-314.
Karpenko K. V. Konstitutsionnyy sovet v sudebnoy sisteme Frantsii // Pravo i upravlenie XXI vek. - 2013. - № 3. - S. 32-41.
Kremyanskaya E. A. Raspredelenie predmetov vedeniya v sovremennykh gosudarstvakh i osobennosti pravovogo statusa regionov / Aktualnye problemy sravnitelnogo, zarubezhnogo i rossiyskogo konstitutsionnogo prava : sb. nauch. trudov / Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) M-va inostr. del Ros. Federatsii, kaf. konstitutsionnogo prava; nauch. red.I. A. Rakitskaya; otv. red. N. YU. Molchakov . - M. : MGIMO-Universitet, 2017.
Ovsepyan ZH. I. Sudebnyy konstitutsionnyy kontrol v zarubezhnykh stranakh: Pravovaya zashchita konstitutsii. Monografiya. Rost. gos. un-t. Rost. n/D.: Litera-D, 1992. 318 s.
Rakitskaya I. A. Konstitutsionnye osnovy Rossiyskoy Federatsii Constitutional Basics of the Russian Federation: ucheb. posobie / I. A. Rakitskaya, E. A. Kremyanskaya, T. O. Kuznetsova. - Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii, kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet, 2014. - 230 S.
Savin V. A. Razumovich N. N. Ispaniya: Konstitutsiya i zakonodatelnye akty. M. Progress, 1982. -351 s.
Tumanov V. A. Polovchenko K. A. Konstitutsionnye osnovy sudebnoy vlasti. / Konstitutsionnoe pravo zarubezhnykh stran: uchebnik / pod obshch. red M. V. Baglaya, YU. I. Leybo, L. M. Entina. - 4-e izd., pereab. i dop. - M.: Norma: INFRA-M, 2016. S. 326.
SHashkova A. V. Problemy denonsatsii mezhdunarodnykh dogovorov v Ispanii. / Konkurentosposobnost v globalnom mire: ekonomika, nauka, tekhnologii №9 (ch. 4). 2017. s. 112 - 114.
SHashkova A. V. Novyy zakon o vyborakh v Italii // Sbornik nauchnykh trudov po itogam II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (10 oktyabrya 2015g.) Osnovnye problemy i tendentsii razvitiya v sovremennoy yurisprudentsii , g. Volgograd, s. 25-27.
SHashkova A. V. Pravitelstvo Ispanii (organiatsionno-pravovye problemy). Dis. kand. yurid. nauk: 12.00.02. -M. 2001. - 162 c.
SHashkova A. V. Ponyatie mekhanizma gosudarstvennogo upravleniya. Vysshie i tsentralnye organy publichnoy administratsii v Ispanii. YUrist. 1999. № 4. S. 6-12.
SHashkova A. V. Konstitutsionnoe pravosudie v Ispanii na primere protsedury amparo. Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika № 5 (149). 2017. s. 49 - 54.
SHashkova A. V. Rol pravitelstva Ispanii v implementatsii mezhdunarodnykh dogovorov. Teorii i problemy politicheskikh issledovaniy. 2017. № 5. - C. 148-155.
Keywords:
justice, the judicial system, the General Council of the judiciary, Spain, the provincial courts.