INTERNATIONAL COOPERATION IN FIGHT AGAINST TERRORISM AND TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(183-185)

More about authors
Shkhagapsoyev Zaurbi L. Doctor of Law, professor, the Head of the Institute Manukyan Aline R. PhD in law, associate professor, Department: state and civil law disciplines chair; police colonel
For read the full article, please, register or log in
Annotation:
In the submitted article the international mechanisms of fight against terrorism and transnational organized crime are analyzed. The author has investigated separate aspects of the international cooperation of the states within activity of the universal and regional international organizations; the conclusion is drawn on existence of large-scale legal base on the studied perspective and preservation of problems of ratification of the international acts and implementation of separate norms. The ways of counteraction to international cooperation are proposed by intensifying work on effective functioning of existing mechanisms of international cooperation within their legal systems.
How to Cite:
Shkhagapsoyev Z.L., Manukyan A.R., (2018), INTERNATIONAL COOPERATION IN FIGHT AGAINST TERRORISM AND TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. Gaps in Russian legislation, 2: 183-185.
Reference list:
Konventsiya protiv transnatsionalnoy organizovannoy prestupnosti (prinyata v g. Nyu-Yorke 15.11.2000 Rezolyutsiey 55/25 na 62-om plenarnom zasedanii 55-oy sessii Generalnoy Assamblei OON) (s izm. ot 15.11.2000) // Byulleten mezhdunarodnykh dogovorov. 2005. №2. S. 3 - 33.
Deklaratsiya o merakh po likvidatsii mezhdunarodnogo terrorizma (prinyata 09.12.1994 Rezolyutsiey 49/60 na 84-om plenarnom zasedanii Generalnoy Assamblei OON) // Deystvuyushchee mezhdunarodnoe pravo. T. 3. M.: Moskovskiy nezavisimyy institut mezhdunarodnogo prava, 1997. S. 90 - 94.
Globalnaya kontrterroristicheskaya strategiya OON // Ofitsialnyy sayt Kontrterroristicheskogo upravleniya OON. URL: https://www.un.org/counter-terrorism/ctitf/ru/un-global-counter-terrorism-strategy plan (data obrashcheniya: 19.02.2018).
Konventsiya Soveta Evropy o preduprezhdenii terrorizm (CETS N 196) rus., angl. (Zaklyuchena v g. Varshave 16.05.2005) (s izm. ot 22.10.2015) // SZ RF. 2009. № 20. St. 2393.
Borba s terrorizmom // Ofitsialnyy sayt Soveta Evropy. URL: https://www.coe.int/web/counter-terrorism/ (data obrashcheniya: 19.02.2018).
Belaya kniga o transnatsionalnoy organizovannoy prestupnosti // Ofitsialnyy sayt Soveta Evropy. URL: https://rm.coe.int/168070afba (data obrashcheniya: 19.02.2018).
Ofitsialnyy sayt Interpola. URL: https://www. interpol.int/en (data obrashcheniya: 19.02.2018).
Ofitsialnyy sayt Evropola. URL: https://www. europol.europa.eu/ (data obrashcheniya: 19.02.2018).
Ofitsialnyy sayt TSARIKTS. URL: http://www. caricc.org/index.php/ru/tsarikts/o-caricc/o-tsarikts (data obrashcheniya: 19.02.2018).
Gelyakhova L.A. Mezhdunarodno-pravovye osnovy protivodeystviya kiberterrorizmu //Probely v rossiyskom zakonodatelstve. 2017. № 3. S. 65-67.
Keywords:
international terrorism, transnational organized crime, The United Nations, The Council Of Europe, crimes against the population, danger.